ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 2595]
( 10/07/2563 - 09/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2227]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3748 , 3749]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0083]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1039]
( 27/04/2563 - 31/08/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
( 15/05/2563 - 15/08/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
[ต.เลขที่ 1036]
( 15/05/2563 - 15/08/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
[ต.เลขที่ 1271]
( 13/07/2563 - 13/08/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
[ต.เลขที่ 2693]
( 24/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
[ต.เลขที่ 3375]
( 01/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
[ต.เลขที่ 3374]
( 01/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3747]
( 15/05/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1625]
( 14/05/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3019]
( 31/03/2563 - 30/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
[ต.เลขที่ 2961]
( 29/06/2563 - 24/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1789]
( 21/04/2563 - 22/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 04/02/2563 - 22/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2563 - 15/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 2941]
( 09/06/2563 - 08/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3488]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3748 , 3749]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 0083]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 2227]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 15/06/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 14/03/2562 - 31/03/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 28/01/2562 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[ต.เลขที่ 3523]
( 17/07/2561 - 21/08/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ 0083]

คณะ/หน่วยงาน : คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 30/07/2563 - 29/09/2563 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 30/07/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : julaluck.t@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :