ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ รอเลขอัตรา]
( 27/03/2566 - 26/06/2566 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0493]
( 02/12/2565 - 08/06/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4296]
( 01/09/2565 - 21/05/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3887]
( 15/02/2566 - 14/05/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4275]
( 15/02/2566 - 14/05/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 2675]
( 17/03/2566 - 01/05/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1382]
( 17/01/2566 - 01/05/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1153, 0762]
( 17/01/2566 - 01/05/2566 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 17/06/2565 - 30/04/2566 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 17/06/2565 - 30/04/2566 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2809]
( 08/03/2566 - 28/04/2566 )
คณะการแพทย์แผนไทย สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ -]
( 24/02/2566 - 03/04/2566 )
คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4285]
( 10/03/2566 - 31/03/2566 )
คณะการแพทย์แผนไทย สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3940]
( 24/02/2566 - 31/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 2010]
( 20/02/2566 - 31/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
[ต.เลขที่ 1998]
( 07/02/2566 - 31/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
[ต.เลขที่ 3659]
( 06/02/2566 - 17/03/2566 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0158]
( 24/01/2566 - 15/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4274]
( 16/01/2566 - 15/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4273]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3878, 4270]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ รอเลขอัตรา]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0110, 3880, 4271]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4269]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0109, 3877]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
[ต.เลขที่ 2461]
( 14/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4272]
( 15/12/2565 - 11/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 4330]
( 01/09/2565 - 09/03/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ 3847 และ 3848 ]
( 01/02/2566 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4298]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4297]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 2288]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ สาขาชีววิทยา]
( 19/09/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 3891 อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2)]
( 26/01/2564 - 28/02/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1610]
( 20/02/2566 - 24/02/2566 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 24/01/2566 - 24/02/2566 )
สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน
[ต.เลขที่ 4236]
( 04/10/2565 - 20/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาประถมศึกษา]
( 15/12/2565 - 15/02/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
[ต.เลขที่ 1448]
( 06/12/2565 - 15/02/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 2004]
( 29/11/2565 - 31/01/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2187]
( 22/07/2565 - 31/01/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 43332, 4333]
( 05/08/2565 - 20/01/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3946,3947,3948,3949]
( 22/12/2565 - 15/01/2566 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[ต.เลขที่ 3649]
( 06/12/2565 - 06/01/2566 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ 3359]
( 31/08/2565 - 31/12/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ 2795 ]
( 31/08/2565 - 31/12/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
[ต.เลขที่ 2168]
( 12/10/2565 - 13/12/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 3745]
( 18/11/2565 - 07/12/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0694, 3357]
( 30/09/2565 - 21/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 16/09/2565 - 17/11/2565 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/09/2564 - 31/10/2565 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[ต.เลขที่ 2878,3474]
( 13/09/2565 - 14/10/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3749 (ครั้งที่ 1)]
( 26/01/2564 - 04/10/2565 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3671]
( 30/03/2565 - 30/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 07/09/2565 - 23/09/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0073, 1050, 3734, 3879, 1317]
( 13/06/2565 - 12/09/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 3331]
( 22/07/2565 - 22/08/2565 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2490]
( 16/03/2564 - 31/07/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
[ต.เลขที่ 2168]
( 18/04/2565 - 18/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0694,3357]
( 05/04/2565 - 15/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1149]
( 05/04/2565 - 15/07/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน (ครั้งที่ 6)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 0319 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีการศึกษา]
( 22/03/2565 - 05/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ เคมี 1625]
( 23/09/2563 - 31/05/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.เคมี 3488]
( 28/08/2563 - 31/05/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0760]
( 05/04/2565 - 20/05/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
[ต.เลขที่ 3695]
( 18/04/2565 - 17/05/2565 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 31/03/2565 - 22/04/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์พลศึกษา เลขอัตรา 3351]
( 25/08/2564 - 31/03/2565 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2259]
( 28/09/2564 - 30/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์วิทยาศาสตร์ (เลขอัตรา 3744)]
( 16/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 05/08/2564 - 31/08/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3694,2878]
( 11/03/2564 - 20/04/2564 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 2850]
( 15/12/2563 - 31/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 17/11/2563 - 15/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
 
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 07/09/2565 - 23/09/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 14/11/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 0954382545 Email ติดต่อ : thunchanok.j@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ