ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0158]
( 24/01/2566 - 15/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4274]
( 16/01/2566 - 15/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4273]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4269]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ รอเลขอัตรา]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3878, 4270]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0109, 3877]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0110, 3880, 4271]
( 15/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
[ต.เลขที่ 2461]
( 14/12/2565 - 14/03/2566 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 4272]
( 15/12/2565 - 11/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 4330]
( 01/09/2565 - 09/03/2566 )
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0493]
( 02/12/2565 - 06/03/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1153, 0762]
( 17/01/2566 - 28/02/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1382]
( 17/01/2566 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4298]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4297]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 2288]
( 27/12/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 19/09/2565 - 28/02/2566 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 17/06/2565 - 28/02/2566 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 17/06/2565 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2)]
( 26/01/2564 - 28/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 15/12/2565 - 15/02/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
[ต.เลขที่ 1448]
( 06/12/2565 - 15/02/2566 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 4296]
( 01/09/2565 - 15/02/2566 )
สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน
[ต.เลขที่ 4236]
( 04/10/2565 - 12/02/2566 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 2004]
( 29/11/2565 - 31/01/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2187]
( 22/07/2565 - 31/01/2566 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 43332, 4333]
( 05/08/2565 - 20/01/2566 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3946,3947,3948,3949]
( 22/12/2565 - 15/01/2566 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[ต.เลขที่ 3649]
( 06/12/2565 - 06/01/2566 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ 3359]
( 31/08/2565 - 31/12/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ 2795 ]
( 31/08/2565 - 31/12/2565 )
คณะการแพทย์แผนไทย สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3939 , 3940]
( 22/11/2565 - 29/12/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
[ต.เลขที่ 2168]
( 12/10/2565 - 13/12/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 3745]
( 18/11/2565 - 07/12/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0332]
( 19/10/2565 - 21/11/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0694, 3357]
( 30/09/2565 - 21/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 16/09/2565 - 17/11/2565 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/09/2564 - 31/10/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 6412]
( 30/08/2565 - 17/10/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 6405]
( 24/08/2565 - 17/10/2565 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[ต.เลขที่ 2878,3474]
( 13/09/2565 - 14/10/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3749 (ครั้งที่ 1)]
( 26/01/2564 - 04/10/2565 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3671]
( 30/03/2565 - 30/09/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1115]
( 15/09/2565 - 29/09/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
( 07/09/2565 - 23/09/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0073, 1050, 3734, 3879, 1317]
( 13/06/2565 - 12/09/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 3331]
( 22/07/2565 - 22/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0330,1610]
( 20/07/2565 - 19/08/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 6403]
( 01/08/2565 - 15/08/2565 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2490]
( 16/03/2564 - 31/07/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
[ต.เลขที่ 2168]
( 18/04/2565 - 18/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 1149]
( 05/04/2565 - 15/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0694,3357]
( 05/04/2565 - 15/07/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
[ต.เลขที่ 1935, 3752, 3888 (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ)]
( 12/11/2564 - 30/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์ภาษาไทย (เลขอัตรา 3745)]
( 16/08/2564 - 20/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน (ครั้งที่ 6)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 08/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
[ต.เลขที่ 0319]
( 22/03/2565 - 05/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ เคมี 1625]
( 23/09/2563 - 31/05/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.เคมี 3488]
( 28/08/2563 - 31/05/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0760]
( 05/04/2565 - 20/05/2565 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวาริชศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
[ต.เลขที่ 3695]
( 18/04/2565 - 17/05/2565 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 31/03/2565 - 22/04/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์พลศึกษา เลขอัตรา 3351]
( 25/08/2564 - 31/03/2565 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2259]
( 28/09/2564 - 30/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์วิทยาศาสตร์ (เลขอัตรา 3744)]
( 16/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 05/08/2564 - 31/08/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3694,2878]
( 11/03/2564 - 20/04/2564 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 2850]
( 15/12/2563 - 31/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 17/11/2563 - 15/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
 
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ 2795 ] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 31/08/2565 - 31/12/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 31/08/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 074289601 Email ติดต่อ : sasitorn.ch@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดใบรับรองคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://kyl.psu.th/ddlKDd5vz สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 074-289601

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
  คลิกดูไฟล์ประกาศ