ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ
( 01/12/2563 - 31/12/2564 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3695]
( 01/12/2563 - 31/12/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
[ต.เลขที่ 3841]
( 29/06/2564 - 31/10/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3878]
( 07/07/2564 - 06/10/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0109, 3877]
( 07/07/2564 - 06/10/2564 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2490]
( 16/03/2564 - 23/09/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[ต.เลขที่ 3850]
( 28/05/2564 - 27/08/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3880,0110]
( 14/07/2564 - 13/08/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
[ต.เลขที่ 3842]
( 29/06/2564 - 13/08/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
[ต.เลขที่ 1271]
( 29/06/2564 - 31/07/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
[ต.เลขที่ 3844]
( 12/05/2564 - 31/07/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734]
( 07/07/2564 - 30/07/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ 3847 และ 3848]
( 11/06/2564 - 30/07/2564 )
คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2564 - 30/07/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 06/11/2563 - 30/07/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ อ.สุขศึกษา อัตรา 1039]
( 25/09/2563 - 30/07/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาจิตวิทยาเด็กพิเศษ หรือ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครั้งที่ 1)]
( 01/04/2564 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ -]
( 01/12/2563 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ -]
( 01/12/2563 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 1]
( 01/12/2563 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ -]
( 01/12/2563 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ ภาษาญี่ปุ่น ]
( 01/12/2563 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ 3351 พลศึกษา]
( 02/09/2563 - 30/06/2564 )
คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2777]
( 04/11/2563 - 23/06/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3849]
( 12/05/2564 - 07/06/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3846]
( 11/05/2564 - 31/05/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 3744]
( 22/02/2564 - 31/05/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 3745]
( 22/02/2564 - 31/05/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 3743]
( 22/02/2564 - 31/05/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1115]
( 25/03/2564 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3749 (ครั้งที่ 1)]
( 26/01/2564 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครั้งที่ 10)]
( 26/01/2564 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2)]
( 26/01/2564 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.เคมี 3488]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ตำแหน่งฟิสิกส์]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ประถมศึกษา ]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2227]
( 30/07/2563 - 30/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 30/04/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3694,2878]
( 11/03/2564 - 20/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ เคมี 1625]
( 23/09/2563 - 31/03/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
[ต.เลขที่ 3019 เทคโนโลยีการศึกษา]
( 02/09/2563 - 26/02/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0113]
( 16/11/2563 - 15/02/2564 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 2850]
( 15/12/2563 - 31/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 17/11/2563 - 15/01/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ ภาษาอังกฤษ 3747]
( 21/10/2563 - 25/12/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ คณิตศาสตร์] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 28/08/2563 - 30/04/2564 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 28/08/2563    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ปิดประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073331301 Email ติดต่อ : uraiwan.kh@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ สาขาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 9) จำนวน 1 อัตรา (เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นใบสมัครในรอบที่ผ่านมา)

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :