ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
[ต.เลขที่ 2168 และ 3695]
( 20/12/2564 - 31/12/2565 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2490]
( 16/03/2564 - 22/06/2565 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/09/2564 - 31/03/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร
[ต.เลขที่ 0760 , 1149 , 0694 , 3357]
( 10/01/2565 - 15/03/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734, 1050, 1317]
( 15/12/2564 - 14/03/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3728]
( 01/12/2564 - 28/02/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0330]
( 08/12/2564 - 15/02/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 11/11/2564 - 15/02/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
[ต.เลขที่ 2777 (สาขาวิชานิเทศศาสตร์)]
( 12/11/2564 - 31/01/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
[ต.เลขที่ 1935, 3752, 3888 (สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ)]
( 12/11/2564 - 31/01/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร คณะวิทยาการสื่อสาร
[ต.เลขที่ 3887 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)]
( 12/11/2564 - 31/01/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3878]
( 18/10/2564 - 17/01/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0109, 3877]
( 18/10/2564 - 17/01/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
[ต.เลขที่ 3842]
( 28/09/2564 - 14/01/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 3880, 0110]
( 11/10/2564 - 10/01/2565 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 2259]
( 28/09/2564 - 30/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ครั้งที่ 10)]
( 26/01/2564 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย (ครั้งที่ 2)]
( 26/01/2564 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3749 (ครั้งที่ 1)]
( 26/01/2564 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.เคมี 3488]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ประถมศึกษา ]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.วิทยาศาสตร์ทั่วไป]
( 28/08/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2227]
( 30/07/2563 - 24/12/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3747]
( 30/07/2563 - 24/12/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 08/11/2564 - 09/12/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1115]
( 29/10/2564 - 30/11/2564 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 12/10/2564 - 30/11/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ ๒๘๗๙]
( 29/10/2564 - 26/11/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734, 1050]
( 04/10/2564 - 03/11/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 1039]
( 06/08/2564 - 29/10/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 13/09/2564 - 08/10/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน (ครั้งที่ 6)]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์พลศึกษา เลขอัตรา 3351]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษามลายู (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 5)]
( 25/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์สังคมศึกษา (เลขอัตรา 3743)]
( 16/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์วิทยาศาสตร์ (เลขอัตรา 3744)]
( 16/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ อาจารย์ภาษาไทย (เลขอัตรา 3745)]
( 16/08/2564 - 30/09/2564 )
คณะวิทยาการอิสลาม สำนักงานบริหารคณะ
( 05/08/2564 - 31/08/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ อาจารย์สาขาจิตวิทยาเด็กพิเศษ หรือ สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือ สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ครั้งที่ 1)]
( 01/04/2564 - 30/06/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ตำแหน่งฟิสิกส์]
( 28/08/2563 - 30/04/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3694,2878]
( 11/03/2564 - 20/04/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ เคมี 1625]
( 23/09/2563 - 31/03/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
[ต.เลขที่ 3019 เทคโนโลยีการศึกษา]
( 02/09/2563 - 26/02/2564 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 0113]
( 16/11/2563 - 15/02/2564 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 2850]
( 15/12/2563 - 31/01/2564 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานบริหารคณะ
( 17/11/2563 - 15/01/2564 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3649]
( 12/03/2562 - 14/06/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 15/01/2562 - 19/04/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 24/12/2561 - 28/02/2562 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
[ต.เลขที่ 3133]
( 04/06/2561 - 31/07/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 09/04/2561 - 09/07/2561 )
***กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำการสมัครงาน***
 

ตำแหน่ง :

อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734, 1050, 1317]

ส่วนงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 15/12/2564 - 14/03/2565 จำนวนอัตรา : 5 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 15/12/2564    
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศ
เบอร์โทรศัพท์ : 073331304 Email ติดต่อ : vassana.pea@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :