ตำแหน่งงานที่เลือก

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0475]
( 06/07/2561 - 20/07/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3654]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 21/05/2561 - 22/06/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 15/05/2561 - 15/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1032]
( 26/03/2561 - 20/04/2561 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3520]
( 06/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/03/2561 - 20/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313-142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : - อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท - วุฒิการศึกษา ไม่ตำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ - มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยใบรับรองคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร ดังนี้ - TOEIC ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน - TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน - PSU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - CU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :