ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1024]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3721]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1008]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 28/01/2562 - 01/03/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2204]
( 04/02/2562 - 28/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 2948>>เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562<<]
( 16/01/2562 - 31/01/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3240]
( 06/08/2561 - 14/09/2561 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
[ต.เลขที่ 2533]
( 27/08/2561 - 12/09/2561 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3520]
( 06/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/03/2561 - 20/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313-142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : - อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท - วุฒิการศึกษา ไม่ตำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ - มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยใบรับรองคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร ดังนี้ - TOEIC ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน - TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน - PSU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - CU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :