ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/03/2561 - 20/03/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313-142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : - อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท - วุฒิการศึกษา ไม่ตำกว่าปริญญาตรี ทางด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และ - มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง โดยใบรับรองคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดรับสมัคร ดังนี้ - TOEIC ไม่น้อยกว่า 390 คะแนน - TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน - IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน - PSU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - CU TEP ไม่น้อยกว่า 50% - หรืออื่น ๆ ที่เทียบเท่า

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :