ตำแหน่งงานที่เลือก

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0475]
( 06/07/2561 - 20/07/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3654]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 21/05/2561 - 22/06/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 15/05/2561 - 15/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1032]
( 26/03/2561 - 20/04/2561 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3520]
( 06/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/08/2560 - 24/08/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073-313142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : 1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ การวัดและประเมินผลการศึกษา เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2. ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น 3. อัตราค่าจ้าง 17,290 บาท

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :