ตำแหน่งงานที่เลือก

คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3952]
( 07/11/2565 - 16/12/2565 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3953]
( 07/11/2565 - 16/12/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 3799]
( 25/11/2565 - 15/12/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
( 16/11/2565 - 15/12/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 1413]
( 21/11/2565 - 06/12/2565 )
สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน
[ต.เลขที่ 4238]
( 21/11/2565 - 05/12/2565 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร
[ต.เลขที่ 335 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ]
( 15/11/2565 - 30/11/2565 )
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
[ต.เลขที่ 4325]
( 14/11/2565 - 28/11/2565 )
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
[ต.เลขที่ 4324]
( 14/11/2565 - 28/11/2565 )
สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ฝ่ายสถานีบริการวิชาการและพันธกิจสัมพันธ์
[ต.เลขที่ 4323]
( 14/11/2565 - 28/11/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานวิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 4248 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ]
( 15/11/2565 - 25/11/2565 )
คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์
[ต.เลขที่ -]
( 24/08/2565 - 25/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
[ต.เลขที่ 0379]
( 03/11/2565 - 17/11/2565 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3954]
( 02/11/2565 - 16/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4309]
( 02/11/2565 - 16/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4311]
( 02/11/2565 - 16/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4310]
( 02/11/2565 - 16/11/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0014]
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0172]
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 962]
( 01/11/2565 - 15/11/2565 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ 0561-2562]
( 11/10/2565 - 21/10/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4313]
( 20/09/2565 - 20/10/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา)
( 27/09/2565 - 12/10/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4278]
( 07/09/2565 - 06/10/2565 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4280]
( 07/09/2565 - 06/10/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา)
[ต.เลขที่ 4312]
( 06/09/2565 - 06/10/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 4228, 4229]
( 31/08/2565 - 30/09/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายจัดการทรัพย์สิน
[ต.เลขที่ 4334]
( 15/08/2565 - 31/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-004]
( 27/07/2565 - 14/08/2565 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ Vet-003]
( 01/07/2565 - 15/07/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 4315]
( 16/06/2565 - 30/06/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0025]
( 15/06/2565 - 29/06/2565 )
คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 0664]
( 18/04/2565 - 12/05/2565 )
สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ฝ่ายประสานบริการ
( 21/01/2565 - 11/02/2565 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 0024]
( 20/08/2564 - 03/09/2564 )
บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
[ต.เลขที่ 0079]
( 08/01/2564 - 22/01/2564 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี ศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
[ต.เลขที่ 3871]
( 09/12/2563 - 23/12/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
( 29/10/2563 - 12/11/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3870]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 05/10/2563 - 19/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3869]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3868]
( 28/08/2563 - 01/10/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3871]
( 20/08/2563 - 13/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 02/06/2563 - 24/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3867]
( 22/05/2563 - 12/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3662]
( 20/03/2563 - 10/04/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/03/2563 - 23/03/2563 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2474]
( 17/04/2562 - 10/05/2562 )
 
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4209] (ปิดรับสมัคร)

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 16/09/2565 - 30/09/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 21/11/2565    
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 8027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :


  คลิกดูไฟล์ประกาศ