ตำแหน่งงานที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 03 ทะเบียนและประมวลผล]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 02 วิเทศสัมพันธ์]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 01 รับนักศึกษาใหม่]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 04 บัณฑิตศึกษา]
( 18/04/2561 - 04/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104]
( 26/02/2561 - 15/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 181]
( 14/03/2561 - 23/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 167]
( 08/03/2561 - 20/03/2561 )
สถาบันสันติศึกษา สำนักงานเลขานุการ
( 06/02/2561 - 20/02/2561 )
 

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
วิทยาเขต : วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 18/12/2560 - 22/12/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 077278802 Email ติดต่อ : supatra.so@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :