ตำแหน่ง :

วิศวกร [ต.เลขที่ 3656]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
วิทยาเขต : วิทยาเขตปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : 01/11/2561 - 15/11/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
สถานะการเปิดรับสมัคร : สิ้นสุดการรับสมัคร
เบอร์โทรศัพท์ : 073313142 Email ติดต่อ : nuruddeen.m@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทางวิศวกรรมโยธา และ - ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :