ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ตำแหน่งฟิสิกส์]
( 28/08/2563 - 01/08/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ตำแหน่งคณิตศาสตร์]
( 28/08/2563 - 31/07/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.ชีววิทยา]
( 28/08/2563 - 10/06/2565 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
[ต.เลขที่ 3019 เทคโนโลยีการศึกษา]
( 02/09/2563 - 26/02/2564 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ ต.หลักสูตรและการสอน]
( 28/08/2563 - 30/12/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0083]
( 30/07/2563 - 25/12/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
[ต.เลขที่ 3373]
( 23/09/2563 - 20/11/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ อ.ด้านสังคมศึกษา อัตรา 3743 , อ.ด้านวิทยาศาสตร์ อัตรา 3744, อ.ด้านภาษาไทย อัตรา 3745]
( 02/09/2563 - 30/10/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
[ต.เลขที่ 1271]
( 26/08/2563 - 30/10/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0113, 1642, 1049, 3734, 3879, 1050, 3736, 3881,1927, 3733, 3878, 3876, 3877]
( 10/08/2563 - 09/10/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
[ต.เลขที่ 2595]
( 10/07/2563 - 09/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3748 , 3749]
( 30/07/2563 - 29/09/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 2941]
( 09/06/2563 - 07/09/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1039]
( 27/04/2563 - 31/08/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1789]
( 21/04/2563 - 21/08/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
[ต.เลขที่ 1271]
( 13/07/2563 - 13/08/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
[ต.เลขที่ 2693]
( 24/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
[ต.เลขที่ 3375]
( 01/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
[ต.เลขที่ 3374]
( 01/06/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3747]
( 15/05/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 1625]
( 14/05/2563 - 31/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3019]
( 31/03/2563 - 30/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
[ต.เลขที่ 2961]
( 29/06/2563 - 24/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
( 04/02/2563 - 22/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
( 04/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-051]
( 12/06/2563 - 01/07/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3488]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 0083]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 2227]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
[ต.เลขที่ 3748 , 3749]
( 15/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลีนิก
[ต.เลขที่ 484 และ 486]
( 14/05/2563 - 30/06/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
( 15/05/2563 - 15/06/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
[ต.เลขที่ 1271]
( 28/04/2563 - 15/06/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6301]
( 03/03/2563 - 08/06/2563 )
คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ
[ต.เลขที่ 483]
( 14/05/2563 - 31/05/2563 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2216]
( 02/03/2563 - 30/04/2563 )
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
[ต.เลขที่ 3701, 3702]
( 03/02/2563 - 31/03/2563 )
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
[ต.เลขที่ 0241]
( 03/02/2563 - 31/03/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 2941]
( 13/02/2563 - 16/03/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 1789]
( 13/02/2563 - 28/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0686]
( 04/02/2563 - 28/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6301]
( 13/11/2562 - 20/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2941]
( 13/11/2562 - 16/12/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 24/07/2562 - 11/10/2562 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2827]
( 23/09/2562 - 07/10/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6301]
( 28/06/2562 - 30/09/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2941]
( 17/01/2562 - 20/09/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1609]
( 18/12/2560 - 30/07/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 11/04/2562 - 15/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 31/03/2562 - 30/04/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 14/03/2562 - 31/03/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 04/03/2562 - 31/03/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/03/2562 - 31/03/2562 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
( 01/03/2562 - 31/03/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2490]
( 28/01/2562 - 28/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6406]
( 22/01/2562 - 25/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2939]
( 21/01/2562 - 18/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 6421]
( 11/01/2562 - 15/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 07/01/2562 - 31/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2939]
( 22/10/2561 - 21/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 12/10/2561 - 11/12/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2941]
( 31/10/2561 - 30/11/2561 )
สถาบันสันติศึกษา สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2198]
( 01/10/2561 - 26/10/2561 )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานเลขานุการ
( 16/08/2561 - 15/10/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2939]
( 17/08/2561 - 10/09/2561 )
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
[ต.เลขที่ 3523]
( 17/07/2561 - 21/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2940,2941]
( 09/05/2561 - 15/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 10/07/2561 - 10/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2939]
( 30/04/2561 - 31/05/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 11/04/2561 - 30/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2940,2941]
( 13/03/2561 - 18/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 17/03/2560 - 30/03/2561 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-016]
( 29/01/2561 - 02/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 25/04/2560 - 31/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2942]
( 25/09/2560 - 31/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2940,2941]
( 01/06/2560 - 31/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1609]
( 03/11/2559 - 31/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 07/07/2560 - 27/07/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 11/05/2560 - 08/06/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2940,2941]
( 09/02/2560 - 15/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 09/02/2560 - 31/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 09/01/2560 - 10/02/2560 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์
[ต.เลขที่ Vet-031]
( 04/01/2560 - 17/01/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ -]
( 26/10/2559 - 30/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 2940,2941]
( 20/10/2559 - 30/11/2559 )
 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

อาจารย์

ส่วนงาน : คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 08/04/2565 - 31/05/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 10/06/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-28-9541 Email ติดต่อ : nisachon.s@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :