ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
[ต.เลขที่ 0373]
( 21/09/2563 - 05/10/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 554]
( 08/09/2563 - 28/09/2563 )
สำนักวิจัยและพัฒนา หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
[ต.เลขที่ 0342]
( 09/09/2563 - 25/09/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 505]
( 10/07/2563 - 31/07/2563 )
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3906]
( 10/07/2563 - 31/07/2563 )
สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3866]
( 24/06/2563 - 24/07/2563 )
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
( 12/06/2563 - 15/07/2563 )
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ
[ต.เลขที่ 3886]
( 30/06/2563 - 13/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
[ต.เลขที่ 1334]
( 24/06/2563 - 10/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย)
[ต.เลขที่ 1333]
( 24/06/2563 - 10/07/2563 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 3855]
( 08/06/2563 - 19/06/2563 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3800]
( 18/05/2563 - 01/06/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ
[ต.เลขที่ Vet-003]
( 27/04/2563 - 15/05/2563 )
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ
[ต.เลขที่ Vet-036]
( 27/04/2563 - 15/05/2563 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 2672 ]
( 20/04/2563 - 05/05/2563 )
คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 554]
( 20/01/2563 - 19/02/2563 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 0560]
( 01/10/2562 - 15/10/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1298]
( 11/09/2562 - 01/10/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3720]
( 04/09/2562 - 20/09/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 20/08/2562 - 13/09/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481, 3720]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3719]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1024]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3721]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3746]
( 14/05/2562 - 30/05/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
[ต.เลขที่ 3665]
( 08/05/2562 - 24/05/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3717]
( 05/03/2562 - 05/04/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1024]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3721]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1008]
( 15/02/2562 - 04/03/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 28/01/2562 - 01/03/2562 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 2204]
( 04/02/2562 - 28/02/2562 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 2948>>เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2562<<]
( 16/01/2562 - 31/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 508 (ปฏิบัติงานจัดการทรัพย์สิน)]
( 04/01/2562 - 18/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 507 (ปฏิบัติงานจัดการหอพัก)]
( 04/01/2562 - 18/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 509 (ปฏิบัติงานพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ)]
( 04/01/2562 - 18/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 510 (ปฏิบัติงานสันติศึกษา)]
( 04/01/2562 - 18/01/2562 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3654]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1024]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 2883]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3655]
( 01/11/2561 - 15/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
[ต.เลขที่ 3515]
( 22/10/2561 - 02/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
( 04/10/2561 - 18/10/2561 )
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
[ต.เลขที่ 3240]
( 06/08/2561 - 14/09/2561 )
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่
[ต.เลขที่ 2533]
( 27/08/2561 - 12/09/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 2218]
( 01/08/2561 - 15/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1024]
( 16/07/2561 - 10/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3655]
( 16/07/2561 - 10/08/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
[ต.เลขที่ 3515]
( 16/07/2561 - 03/08/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0475]
( 06/07/2561 - 20/07/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3654]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 04/06/2561 - 25/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 21/05/2561 - 22/06/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ -]
( 15/05/2561 - 15/06/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1032]
( 26/03/2561 - 20/04/2561 )
คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 3520]
( 06/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/03/2561 - 20/03/2561 )
คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 0962]
( 17/11/2560 - 04/12/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 006]
( 21/11/2560 - 30/11/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 0335]
( 13/11/2560 - 24/11/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 01/08/2560 - 24/08/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 04/05/2560 - 31/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองคลัง
[ต.เลขที่ 2218]
( 15/05/2560 - 26/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
[ต.เลขที่ 3379]
( 01/05/2560 - 15/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 3380]
( 24/04/2560 - 05/05/2560 )
สำนักวิทยบริการ สำนักงานเลขานุการ
[ต.เลขที่ 2916,3490]
( 16/03/2560 - 18/04/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3481]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3483]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3480]
( 15/03/2560 - 29/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 13/03/2560 - 27/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 2640]
( 08/03/2560 - 17/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1605]
( 24/01/2560 - 06/02/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 14/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 09/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 1301]
( 09/12/2559 - 23/12/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 1605]
( 04/11/2559 - 18/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
( 01/07/2559 - 15/07/2559 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี
[ต.เลขที่ 3344]
( 01/06/2559 - 15/06/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 3242]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 2333]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 3021]
( 25/03/2559 - 07/04/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 23/02/2559 - 08/03/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
( 07/12/2558 - 18/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่
( 02/06/2558 - 15/06/2558 )
 
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -]

ส่วนงาน : คณะวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 29/04/2565 - 20/05/2565 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
วันที่ประกาศล่าสุด : 15/06/2565    
เบอร์โทรศัพท์ : 074-288027 Email ติดต่อ : jutamas.p@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :