ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
( 14/06/2562 - 16/08/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
( 14/06/2562 - 16/07/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ -]
( 16/11/2561 - 07/01/2562 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ -]
( 16/11/2561 - 14/12/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ 0472]
( 14/11/2561 - 04/12/2561 )
คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
( 06/11/2561 - 30/11/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ 0474]
( 09/11/2561 - 29/11/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
[ต.เลขที่ 402]
( 15/08/2561 - 31/08/2561 )
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์
[ต.เลขที่ 0471, 0472, 0473]
( 06/07/2561 - 20/07/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
( 20/03/2561 - 20/04/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
( 19/02/2561 - 15/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
( 08/01/2561 - 12/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
[ต.เลขที่ 0748]
( 25/08/2560 - 04/09/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 2274]
( 24/05/2560 - 08/06/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 407]
( 14/02/2560 - 13/03/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
( 07/12/2559 - 30/12/2559 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์

คณะ/หน่วยงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 06/11/2561 - 30/11/2561 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 074287518 Email ติดต่อ : sutasinee.n@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีค่าธรรมเนียม

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :