ตำแหน่งงานย้อนหลังที่เลือก

สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 181]
( 14/03/2561 - 23/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล
[ต.เลขที่ 167]
( 08/03/2561 - 20/03/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 181]
( 09/01/2561 - 19/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 183]
( 09/01/2561 - 19/01/2561 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
( 18/12/2560 - 22/12/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104 >>เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 3 พ.ย.60<<]
( 25/09/2560 - 06/10/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
[ต.เลขที่ 212]
( 25/08/2560 - 04/09/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 169]
( 25/07/2560 - 04/08/2560 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
[ต.เลขที่ 215]
( 11/07/2560 - 21/07/2560 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 255]
( 03/07/2560 - 14/07/2560 )
สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
[ต.เลขที่ 254]
( 02/06/2560 - 15/06/2560 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
[ต.เลขที่ 104]
( 01/05/2560 - 15/05/2560 )
สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์
[ต.เลขที่ 201,407,304]
( 04/11/2559 - 18/11/2559 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
[ต.เลขที่ 021]
( 26/09/2559 - 07/10/2559 )
สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
( 17/12/2558 - 30/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
( 15/12/2558 - 25/12/2558 )
สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา
( 16/07/2558 - 14/08/2558 )
สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ
( 16/07/2558 - 14/08/2558 )
***การประกาศรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว****

ตำแหน่ง :

นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 215]

คณะ/หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
วิทยาเขต : วิทยาเขตหาดใหญ่
วันที่เปิดรับสมัคร : 11/07/2560 - 21/07/2560 จำนวนอัตรา : 1 อัตรา
เบอร์โทรศัพท์ : 074-282055 Email ติดต่อ : thiraporn.r@psu.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม :

รายละเอียดประกาศ

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :