คู่มือระบบใบรายงานตัวสำหรับการเจ้าหน้าที่

Next

คู่มือการใช้งานระบบใบรายงานตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำหรับการเจ้าหน้าที่คณะ

Version 1.0

วันที่ 12 กันยายน 2557

เพิ่มตำแหน่งรายงานตัว

จัดการสิทธิ์ผู้รายงานตัว

ลบข้อมูลตำแหน่งรายงานตัว

แสดง Password เพื่อแจ้งผู้รายงานตัว

แก้ไขข้อมูลตำแหน่งรายงานตัว

รับรายงานตัว

           แก้ไขข้อมูลรายงานตัว

รายงานตัวแทนผู้รับรายงานตัว

คำอธิบายสถานะการรายงานตัว

คำอธิบายสถานะการนำเข้าข้อมูลรายงานตัว

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Kindle producer