กรอกข้อมูลที่อยู่*

Parent Previous Next

กรอกข้อมูลที่อยู่*


- การกรอกข้อมูลแท๊บ 2. ข้อมูลที่อยู่ให้ครบถ้วนถูกต้อง และต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เสมอเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของระบบ

มีขั้นตอน ดังนี้


1. กรอกข้อมูลที่อยู่ของท่านให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยในกรณีที่ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกเป็นที่อยู่เดียวกัน ท่านสามารถกดเครื่องหมายถูกใน Check box หน้าข้อความ  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เพื่อดึงข้อมูล “ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน” มาแสดงในส่วนของ “ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกันได้  แล้วกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ดังรูป


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write EPub books for the iPad