ลบข้อมูลบุตร

Parent Previous Next

ลบข้อมูลบุตร


- เมื่อลบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เสมอเพื่อบันทึกข้อมูลการลบลงฐานข้อมูล

มีขั้นตอน ดังนี้


1. คลิกเครื่องหมายถูกหน้ารายการบุตรที่ต้องการลบ แล้วกดปุ่ม "ลบข้อมูล" ดังรูป


2. ระบบแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบข้อมูลให้กดปุ่ม "OK" เพื่อยืนยันการลบ ดังรูป


3. เมื่อลบเรียบร้อยแล้วรายการบุตรที่ลบจะหายไปจากรายการบุตรที่ท่านได้เพิ่ม ให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลการลบลงฐานข้อมูลของระบบสมัครงาน ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce electronic books easily