กรอกข้อมูลประวัติการทำงาน

Parent Previous Next

กรอกข้อมูลประวัติการทำงาน 


- เมื่อท่านเพิ่มข้อมูลประวัติการทำงานเรียบร้อยแล้ว ต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ทุกครั้งเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการทำงานของท่านเข้าสู่ระบบ

- ท่านสามารถกรอกข้อมูลประวัติการทำงานได้มากกว่า 1 รายการ

- ระบุลำดับของการทำงานให้ถูกต้อง

มีขั้นตอนดังนี้


1. เพิ่มประวัติการทำงานของท่าน โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง (ระบุลำดับที่ให้ถูกต้อง หากลำดับซ้ำจะมีการแจ้งเตือนจากระบบ) แล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลประวัติการทำงาน" ดังรูป


2. ระบบจะแสดงรายการประวัติการทำงานที่ท่านได้เพิ่มไว้ (ยังไม่ได้บันทึกลงระบบ) ดังรูป


3. ให้ท่านเพิ่มประวัติการทำงานจนบครบถ้วน เมื่อเพิ่มประวัติการทำงานครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการทำงานเข้าสู่ระบบ ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source