กรอกข้อมูลความสามารถพิเศษ

Parent Previous Next

กรอกข้อมูลความสามารถพิเศษ


- การกรอกข้อมูลแท๊บ 5. ความสามารถพิเศษให้ครบถ้วนถูกต้อง และต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เสมอเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของระบบ

- ความสามารถพิเศษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านอื่นๆ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ผลงานทางวิชาการ เป็นต้น

- ท่านสามารถกรอกข้อมูลความสามารถด้านภาษาได้มากกว่า 1 รายการ

มีขั้นตอนดังนี้


ความสามารถด้านภาษา

      1.  เลือกภาษาที่ต้องการกรอกข้อมูลความสามารถ และเลือกระดับความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ในภาษาที่เลือก แล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลภาษา"  ดังรูป


2. ระบบจะแสกงรายการภาษาและระดับความสามารถที่ได้เพิ่มไว้ในความสามารถด้านภาษา เมื่อเพิ่มข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลด้านภาษาเข้าสู่ระบบ ดังรูป


ความสามารถด้านอื่นๆ

1. กรอกข้อมูลความสามารถด้านอื่นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง แล้วกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบ ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create CHM Help documents