แนบไฟล์หลักฐานประกอบการสมัคร

Parent Previous Next

แนบไฟล์สำหรับการสมัครงาน


- เพิ่มไฟล์แนบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เสมอเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของระบบ

- เพิ่มไฟล์แนบซึ่งเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานได้มากกว่า 1 ไฟล์

- หากไม่มีไฟล์แนบให้กดปุ่ม "บันทึกและเสร็จสิ้น" เพื่อไปยังหน้าประกาศการสมัครงานเพื่อสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการ

มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการแนบ(หากไม่มีในรายการให้เลือกอื่นๆ และป้อนชื่อเอกสารในช่อง โปรดระบุ) ทำการแนบไฟล์ และกดปุ่ม "เพิ่มไฟล์แนบ" ดังรูป


2. ระบบจะแสดงรายการไฟล์ที่แนบให้กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล" เพื่อบันทึกไฟล์แนบลงฐานข้อมูลของระบบสมัครงานออนไลน ดังรูป



3. เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงไฟล์ที่แนบ ให้กดปุ่ม "บันทึกและเสร็จสิ้น" เพื่อสมัครงานต่อไป ซึ่งระบบจะแสดงหน้าประกาศให้เลือกเพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator