กรอกข้อมูลครอบครัว 


- การกรอกข้อมูลแท๊บ 6. ข้อมูลครอบครัวให้ครบถ้วนถูกต้อง และต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เสมอเพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลของระบบ

- ข้อมูลครอบครัว แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา และ ข้อมูลบุตร

มีขั้นตอนดังนี้


1. กรอกข้อมูลคู่สมรส ข้อมูลบิดา ข้อมูลมารดา ให้ครบถ้วน และหากมีบุตรให้กรอกข้อมูลบุตรให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลบุตร" ดังรูป2. ระบบจะแสดงรายการบุตรที่ได้เพิ่ม (หากต้องการเพิ่มข้อมูลบุตรใหม่อีกให้กรอกข้อมูลบุตรให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "เพิ่มข้อมูลบุตร" เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม "บันทึกและดำเนิน" ดังรูป

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle