[2.]สมัครงานตำแหน่งที่ต้องการและยืนยันการสมัครงาน

Parent Previous Next

[2.] สมัครงานตำแหน่งที่ต้องการและยืนยันการสมัครงาน


- ในการสมัครงาน ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูล 3 แท็บแรก คือ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงจะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้      

          - หากกรอกข้อมูลใน 3 แท๊บดังกล่าวยังไม่ครบ เช่น แท๊บ ประวัติการศึกษา เป็นต้น ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป

- การสมัครงานจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้กดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน" แล้ว

- ให้ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ก่อนการยืนยันสมัครงาน หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมให้กลับไปแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน โดยยังไม่ต้องกดยืนยันการสมัครงาน ให้กด "ยกเลิกสมัครงาน"

มีขั้นตอนดังนี้


1. ไปที่ resume.psu.ac.th และ Login เข้าสูระบบให้เรียบร้อย  ให้คลิกเลือกตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครงาน จากหน้าแสดงรายการประกาศการรับสมัครงาน  ดังรูป


2. ระบบแสดงรายละเอียดของประกาศสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว การสมัครงานให้กดปุ่ม "สมัครที่นี่" เพื่อสมัครงาน ดังรูป

                       --> กรณียังไม่ Login เข้าสู่ระบบจะไม่สามารถสมัครงานได้ ปุ่มจะแสดงเป็น "เข้าสู่ระบบ"3. ระบบแสดงหน้ารายละเอียดใบสมัครงาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการลงทะเบียน (ขั้นตอนที [1.] ) ให้ตรวจสอบข้อมูลในเอกสารว่าถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่ถูกต้องหรือต้องการเพิ่มเติมให้กลับไปแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน โดยยังไม่ต้องกดยืนยันการสมัครงาน ให้กด "ยกเลิกสมัครงาน" เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อน หากถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม "ยืนยันการสมัครงาน" เพื่อสมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย ดังรูป


4. เมื่อยืนยันการสมัครงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกข้อมูลการสมัครงานเรียบร้อยแล้ว" ดังรูป


5. เมื่อกดปิดการแจ้งเตือนสมัครงานเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งการสมัครงานได้เสร็จเรียบร้อย

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily