[1.] การลงทะเบียน(กรอกข้อมูลส่วนตัว) เพื่อใช้สมัครงาน / กรอกข้อมูลทั่วไป*


- การกรอกข้อมูลแท๊บ 1. ข้อมูลทั่วไป และกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" เรียบร้อยแล้วจะถือว่าได้ลงทะเบียนกับระบบสมัครงานเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะส่งข้อมูลรหัสผ่าน (Password) และชื่อการเข้าใช้งานระบบ (Username) ไปยัง E-mail ที่ได้กรอกไว้เพื่อเข้าใช้งานระบบในครั้งต่อไป

-  สามารถสมัครงานกับระบบได้ก็ต่อเมื่อได้กรอกข้อมูล แท็บข้อมูลจำเป็น (ระบบบังคับกรอก) ซึ่งมีสัญลักษณ์ ที่ชื่อแท๊บ ครบถ้วนแล้วเท่านั้น คือ แท๊บ 1. ข้อมูลทั่วไป แท๊บที่ 2. ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา

- การกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้สมัครงานในแต่ละแท๊บ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ทุกครั้ง เพื่อบันทึกข้อมูลที่ท่านได้กรอกเข้าสู่ระบบ

มีขั้นตอน ดังนี้


1. กดเมนู "ลงทะเบียน" เพื่อลงทะเบียน (กรอกข้อมูลส่วนตัว) เพื่อใช้สมัครงานกับระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังรูป


2. ระบบแสดงเงื่อนไขการลงทะเบียนที่ควรทราบ ให้อ่านเงื่อนไขการลงทะเบียนให้ละเอียด และกดเครื่องหมายถูกใน Check Box หน้าข้อความการรับรองข้อความว่าเป็นความจริง (ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามประกาศรับสมัคร) แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"  ดังรูป

- กรณีต้องการฝากประวัติข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลการฝากประวัติได้ด้วยนั้น จะต้องทำการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับการสืบค้นเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงาน ให้ กดเครื่องหมายถูกใน Check Box หน้าข้อความการอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับการสืบค้นเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝากประวัติ)  แล้วกดปุ่ม "ดำเนินการต่อ"  ดังรูป


3. ระบบแสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลการลงทะเบียน/ฝากประวัติ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง โดย การบันทึกข้อมูลแยกออกเป็นตามแต่ละแท็บ จะต้องบันทึกแท็บ 1. ข้อมูลทั่วไปให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลแท็บอื่น ๆ ได้ เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" ดังรูป


4. หลังจากที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลแท็บ 1. ข้อมูลทั่วไป เรียบร้อยแล้ว และกดปุ่ม "บันทึกและดำเนินการต่อ" แล้ว  ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทาง E-mail ได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในครั้งต่อไป และแสดงแท๊บข้อมูลอื่นๆ ที่ต้องกรอกขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลในแท๊บถัดไปให้ครบถ้วน ดังรูป

 -----> มีทั้งหมด 7 1แท๊บ คือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ 3. ประวัติการศึษา 4. ประวัติการทำงาน 5. ความสามารพิเศษ 6. ข้อมูลครอบครัว 7. แนบไฟล์

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create iPhone web-based documentation