(2)สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับ ม.อ. แล้ว

Parent Previous Next

(2) สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว


2.1 กด [เข้าสู่ระบบ]

2.2 กรอกรหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ที่เคยได้รับจากการลงทะเบียนในครั้งแรกหรือตามที่ท่านได้เปลี่ยนรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครงานกับมหาวิทยาลัย

              - กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ให้กด [ข้อมูลส่วนตัว] เลือก [แก้ไขข้อมูลส่วนตัว] ระบบจะแสดงหน้าจอให้ท่านทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

              - กรณีที่ต้องการดูประวัติการสมัครงาน ให้กด  [ข้อมูลสมัครงาน] เลือก [ประวัติการสมัครงาน] ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติสมัครงานของท่าน


***ข้อแนะนำ

- กรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน(Password) ให้เลือกเมนู เข้าสู่ระบบ แล้วกด [ลืมรหัสผ่าน] ระบบจะให้ท่านใส่ข้อมูลที่จำเป็น และ E-mail Address ที่ท่านเคยกรอกไว้ในข้อมูลส่วนตัว (ตอนลงทะเบียน) อีกครั้งเพื่อรับรหัสผ่าน(Password) ใหม่ที่ทางระบบออกให้

-   กรณีที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ E-mail Address ใหม่เพื่อรับรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง ให้ท่านติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ได้ที่ E-mail: support@cc.psu.ac.th เพื่อแก้ไขข้อมูล E-mail ที่ต้องการให้และส่งรหัสผ่านให้ใหม่

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub producer