(1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเพื่อสมัครงานออนไลน์/ฝากประวัติกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

       

1.1 กด [ลงทะเบียน] และ ยินยอมและให้คำรับรองว่า ข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ จึงจะสามารถลงทะเบียนกับระบบ และสมัครงานได้


1.2 กรอกข้อมูลทั่วไป (แท๊บ 1 ) สำหรับการลงทะเบียนให้ครบถ้วนและ ป้อนชื่อ E-mail Address ที่ถูกต้องและยังใช้งานอยู่ เช่น xxxxx@hotmail.com , xxxxx@gmail.com เป็นต้น

       (ระบบจะส่งรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบไปยัง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกชื่อ E-mail ถูกต้องแล้ว)


1.3 จะมี E-mail อัตโนมัติจากระบบส่งไปยัง E-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ตรวจสอบ E-mail เพื่อรับ รหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password)


1.4 ให้จดบันทึก/จำรหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) ที่ระบบส่งให้ทาง E-mail  เพื่อใช้ในการ Login เข้าสู่ระบบในครั้งต่อไป

               - หากเข้าใช้งานระบบแล้ว สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ต้องการได้โดยกด [ข้อมูลส่วนตัว] เลือก [เปลี่ยนรหัสผ่าน]  

      

1.5 กรอกข้อมูลส่วนอื่น คือ ข้อมูลที่อยู่ ประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วน เพื่อเริ่มการสมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

           (ในการสมัครงาน ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูล 3 แท็บแรก คือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงจะสามารถสมัครงานออนไลน์ได้)    

 


          - หากกรอกข้อมูลใน 3 แท๊บดังกล่าวยังไม่ครบ คือ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ และ 3. ประวัติการศึกษา  ระบบจะแสดงข้อความ ดังรูป


1.6 การชำระเงินหรือไม่ชำระเงินค่าสมัคร และดำเนินการอย่างไร ให้เป็นไปตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครงานของตำแหน่งนั้น ๆ สำหรับการบันทึกการชำระเงินให้ศึกษาได้จากหัวข้อ ชำระเงินค่าสมัคร ของคู่มือ***ข้อแนะนำ***

    - ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง แล้วก่อนการสมัครงาน    (***ต้องกรอกข้อมูลในแท๊บ 1. ข้อมูลทั่วไป 2. ข้อมูลที่อยู่ 3. ประวัติการศึกษา ให้ครบทั้ง 3 แท๊บ จึงจะกด "สมัครงาน" ได้ )

    - กรอกข้อมูลในแท็บอื่นที่เหลือทั้งหมดให้ครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการสมัครงานกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    - อ่านรายละเอียดของประกาศการรับสมัครงานในตำแหน่งนั้นให้ละเอียดก่อนการสมัครงานทุกครั้ง ***หากมีคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการสมัครงาน ให้สอบถามโดยตรงได้ที่หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งนั้น ๆ ซึ่งได้แจ้งข้อมูลติดต่อไว้แล้วในประกาศรับสมัครงาน***

    - กรณีที่ลงทะเบียนด้วยชื่อ E-mail ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่ได้รับรหัสผู้ใช้ (Login) และรหัสผ่าน (Password) จากระบบ ให้ส่ง E-mail แจ้งรายละเอียดมายัง E-mail: support@cc.psu.ac.th เพื่อขอแก้ไข E-mail ให้ถูกต้องและขอรับรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง โดยแจ้งรายละเอียดใน E-mail เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ดังนี้
    1. ชื่อ - นามสกุล
    2. วันเดือนปีเกิด
    3. หมายเลขบัตรประชาชน พร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน
    4. อีเมลที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator