รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://resume.psu.ac.th จากนั้นคลิกเลือกเมนู "ลงทะเบียน" อ่านขั้นตอนการและเงื่อนไขการสมัครที่ควรทราบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม [ดำเนินการต่อ] เพื่อลงทะเบียน
2. กรอกข้อมูลลงใน "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลได้ทีละแท็บ โดยจะต้องบันทึกแท็บแรกให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถบันทึกข้อมูลแท็บอื่นๆได้
เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม [บันทึกและดำเนินการต่อ]
3. โดยเมื่อบันทึกข้อมูลแท็บ "ข้อมูลทั่วไป" เรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการส่งข้อมูลรหัสผ่านที่ทางระบบกำหนดให้ทางอีเมล์ที่ผู้สมัครได้ป้อนไว้ เพื่อนำมาใช้งานการเข้าสู่ระบบได้ในภายหลัง
4. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ครบถ้วน
  ■กรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกปุ่ม [แก้ไขข้อมูล] จากนั้นระบบจะแสดง "รายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน" เพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง

 


เงื่อนไขการลงทะเบียนที่ควรทราบ

1. ผู้สมัครจะต้องยินยอมและให้คำรับรองว่า ข้อมูลการลงทะเบียนดังกล่าวเป็นจริงทุกประการ จึงจะสามารถลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางระบบ และสมัครงานได้

 

 

อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลสำหรับการสืบค้นเพื่อพิจารณาในการรับเข้าทำงานในหน่วยงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฝากประวัติ)
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนและไม่มีัลักษณะต้องห้าม ตามประกาศรับสมัคร

ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณวุฒิของข้าพเจ้าในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น และหากข้าพเจ้าจงใจกรอกข้อความ อันเป็นเท็จ อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137