ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ผู้ช่วยนักวิจัย [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พ.ย. 64 - 20 ธ.ค. 64  
 
--ประกาศประกาศ
2. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 พ.ย. 64 - 01 ธ.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 พ.ย. 64 - 25 พ.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
4. พนักงานห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พ.ย. 64 - 22 พ.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พ.ย. 64 - 23 พ.ย. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ก.ย. 64 - 30 พ.ย. 64  
 
ประกาศ   
7. นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 64 - 05 พ.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
8. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ [ต.เลขที่ 023] สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 64 - 21 ต.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ต.ค. 64 - 19 ต.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3850] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 64 - 15 พ.ย. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
11. เจ้าหน้าที่วิจัย สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยระบบพลังงาน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ก.ย. 64 - 11 ต.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12. นักวิทยาศาสตร์ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ย. 64 - 31 ต.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2585] คณะทรัพยากรธรรมชาติ กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ย. 64 - 08 ต.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0330] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.ย. 64 - 18 ต.ค. 64  
 
--  
15. อาจารย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ก.ย. 64 - 08 ต.ค. 64  
 
--ประกาศ 
16. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3331] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.ย. 64 - 19 ก.ย. 64  
 
-   
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2216] คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64  
 
-   
18. พนักงานขับรถยนต์ [ต.เลขที่ Vet-038] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 ก.ย. 64 - 16 ก.ย. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
19. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-060] คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ส.ค. 64 - 17 ก.ย. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
20. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 402] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ส.ค. 64 - 10 ก.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
12345678910...