ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 3669] คณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พ.ค. 63 - 22 มิ.ย. 63  
 
    
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพิเศษ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 63  
 
--ประกาศประกาศ
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี [ต.เลขที่ -] สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 63  
 
--ประกาศประกาศ
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63  
 
-   
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 483] คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
 
    
6. วิศวกร [ต.เลขที่ 0000] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 18 พ.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ Vet-003] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 15 พ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
8. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ Vet-036] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 15 พ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-058] คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2216] คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
11. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน [ต.เลขที่ 1035,1048] สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 63 - 20 เม.ย. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0241] คณะวิทยาการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63  
 
-   
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3701, 3702] คณะวิทยาการจัดการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63  
 
-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ก.พ. 63 - 16 มี.ค. 63  
 
--ประกาศประกาศ
15. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 277] สำนักงานอธิการบดี กองกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1789] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63  
 
--ประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0686] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63  
 
--ประกาศประกาศ
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6301] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พ.ย. 62 - 20 ก.พ. 63  
 
--ประกาศ 
19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 406] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 ม.ค. 63 - 12 ก.พ. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62  
 
--  
12345678910...