ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ม.ค. 62 - 18 ก.พ. 62  
 
--  
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6421] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ม.ค. 62 - 15 ก.พ. 62  
 
--  
3. นายช่างเทคนิค สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ม.ค. 62 - 08 ก.พ. 62  
 
 -  
4. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 507 (ปฏิบัติงานจัดการหอพัก)] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62  
 
 -  
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 508 (ปฏิบัติงานจัดการทรัพย์สิน)] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62  
 
 -  
6. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 509 (ปฏิบัติงานพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ)] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62  
 
 -  
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 510 (ปฏิบัติงานสันติศึกษา)] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 62 - 18 ม.ค. 62  
 
 -  
8. ช่างเขียนแบบ [ต.เลขที่ 155] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พ.ย. 61 - 15 ม.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 61 - 07 ม.ค. 62  
 
 -  
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ธ.ค. 61 - 27 ธ.ค. 61  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  
 
--  
12. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 61 - 14 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
13. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0472] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ย. 61 - 04 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 218] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  
 
 -  
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61  
 
--  
19. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0474] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พ.ย. 61 - 29 พ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. วิศวกรโยธา [ต.เลขที่ 0450] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 61 - 22 พ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12345678910