ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60  
 
--  
2. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 255] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
3. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 254] สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
4. ช่างฝีมือสนาม [ต.เลขที่ 117] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
-   
5. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 2274] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
--ประกาศประกาศ
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
8. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2218] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
10. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3379] สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.พ. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
--ประกาศ 
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3380] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 60 - 05 พ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
13. พนักงานบริหารทั่วไป [ต.เลขที่ 0104] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 60 - 03 พ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3381] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 เม.ย. 60 - 18 เม.ย. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
15. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3382] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 มี.ค. 60 - 07 เม.ย. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.พ. 60 - 31 มี.ค. 60  
 
--  
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3480] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
18. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
20. นิติกร [ต.เลขที่ 3482] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
1234