ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. พนักงานขับรถยนต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ม.ค. 64 - 26 ก.พ. 64  
 
-   
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3841] คณะวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ธ.ค. 63 - 09 ก.พ. 64  
 
-ประกาศ  
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พ.ย. 63 - 09 ก.พ. 64  
 
--ประกาศ 
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3844] คณะวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ธ.ค. 63 - 29 ม.ค. 64  
 
-   
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64  
 
    
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
7. ครู คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  
 
    
8. นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 พ.ย. 63 - 30 ธ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ หลักสูตรและการสอน] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 ต.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ ต.หลักสูตรและการสอน] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ส.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63  
 
    
11. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ Vet-084] คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 พ.ย. 63 - 15 ธ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1049, 3734, 3879, 1050] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 63 - 15 ธ.ค. 63  
 
-   
13. ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ [ต.เลขที่ Vet-069] คณะสัตวแพทยศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ต.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
14. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0503] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 63 - 04 ธ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
    
16. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
    
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
    
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
    
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ธ.ค. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
    
20. พนักงานการเงินและบัญชี คณะทรัพยากรธรรมชาติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 พ.ย. 63 - 01 ธ.ค. 63  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
12345678910...