ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ช่างเขียนแบบ [ต.เลขที่ 155] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 08 ต.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
2. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 174] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ส.ค. 61 - 10 ก.ย. 61  
 
--  
4. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 402] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61  
 
 -  
5. วิศวกร [ต.เลขที่ 263] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2218] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พ.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  
 
--  
8. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
10. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3655] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศ  ประกาศ
11. วิศวกร [ต.เลขที่ 3656] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศ- ประกาศ
12. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
--ประกาศ 
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3515] สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 03 ส.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
14. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 174] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 0640] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศ  ประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3654] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
18. นักวิชาการอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พ.ค. 61 - 22 มิ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 61 - 15 มิ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61  
 
--  
12345678