ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิ.ย. 65 - 27 มิ.ย. 65  
 
ประกาศ ประกาศประกาศ
2. พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 มิ.ย. 65 - 29 มิ.ย. 65  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
3. ช่างเครื่องยนต์ [ต.เลขที่ 0062,0222] สำนักงานอธิการบดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พ.ค. 65 - 28 มิ.ย. 65  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
4. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มิ.ย. 65 - 25 มิ.ย. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มิ.ย. 65 - 21 มิ.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 239] สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มิ.ย. 65 - 14 มิ.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3357] สำนักงานวิทยาเขตตรัง ฝ่ายบริหาร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 เม.ย. 65 - 15 ก.ค. 65  
 
 -  
8. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 65 - 17 มิ.ย. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 พ.ค. 65 - 23 พ.ค. 65  
 
ประกาศ  ประกาศ
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1115] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พ.ค. 65 - 02 มิ.ย. 65  
 
--ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 เม.ย. 65 - 20 พ.ค. 65  
 
--ประกาศประกาศ
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6410] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 65 - 17 พ.ค. 65  
 
--ประกาศประกาศ
13. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 65 - 25 พ.ค. 65  
 
ประกาศ-ประกาศ 
14. ผู้ช่วยช่างทั่วไป [ต.เลขที่ 000] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 เม.ย. 65 - 09 พ.ค. 65  
 
--  
15. นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มี.ค. 65 - 05 พ.ค. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 เม.ย. 65 - 22 เม.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เม.ย. 65 - 12 พ.ค. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาสังคม วัฒนธรรมและการพัฒนามนุษย์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 เม.ย. 65 - 31 พ.ค. 65  
 
-  ประกาศ
19. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี [ต.เลขที่ Vet-028] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 เม.ย. 65 - 19 เม.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0335] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 มี.ค. 65 - 20 เม.ย. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12345678910...