ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2216] คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.ย. 64 - 17 ก.ย. 64  
 
-   
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ส.ค. 64 - 31 ส.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
3. นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ส.ค. 64 - 19 ส.ค. 64  
 
-ประกาศ  
4. อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 64 - 31 ส.ค. 64  
 
-   
5. พนักงานขับรถยนต์ สถาบันสันติศึกษา สำนักงานบริหารสถาบัน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 64 - 11 ส.ค. 64  
 
-   
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ก.ค. 64 - 09 ส.ค. 64  
 
ประกาศประกาศ  
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.ค. 64 - 06 ส.ค. 64  
 
    
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 0073, 3879, 3734] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 64 - 30 ก.ค. 64  
 
ประกาศ  ประกาศ
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิ.ย. 64 - 31 ก.ค. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
10. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 3858] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มิ.ย. 64 - 09 ก.ค. 64  
 
-ประกาศประกาศ 
11. อาจารย์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ย. 63 - 30 ก.ค. 64  
 
--ประกาศ 
12. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ Vet-085, Vet-044] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 64 - 28 มิ.ย. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3847 และ 3848] คณะวิทยาศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 มิ.ย. 64 - 30 ก.ค. 64  
 
-   
14. นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 พ.ค. 64 - 16 มิ.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
15. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (6 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 02 ก.ค. 64  
 
ประกาศ ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (4 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 02 ก.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
17. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน] สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ค. 64 - 02 ก.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
18. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  
 
--ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 มิ.ย. 64 - 14 มิ.ย. 64  
 
--ประกาศประกาศ
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3667] สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและการจัดการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มิ.ย. 64 - 09 มิ.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12345678910...