ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 304] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ส.ค. 60 - 15 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 123] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 212] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
4. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0748] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60  
 
ประกาศ- ประกาศ
6. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 169] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ค. 60 - 04 ส.ค. 60  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
7. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60  
 
--  
8. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 215] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ก.ค. 60 - 21 ก.ค. 60  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
9. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 255] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ก.ค. 60 - 14 ก.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 254] สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มิ.ย. 60 - 15 มิ.ย. 60  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
11. ช่างฝีมือสนาม [ต.เลขที่ 117] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
-   
12. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 2274] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
13. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 พ.ค. 60 - 08 มิ.ย. 60  
 
--ประกาศประกาศ
14. ผู้จัดการหอพัก [ต.เลขที่ 601,602] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 พ.ค. 60 - 02 มิ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศ 
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พ.ค. 60 - 31 พ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2218] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 60 - 26 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
18. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3379] สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 พ.ค. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.พ. 60 - 15 พ.ค. 60  
 
--ประกาศ 
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3380] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 เม.ย. 60 - 05 พ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12345