ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
--ประกาศ 
2. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 174] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ก.ค. 61 - 17 ก.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 0640] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศ  ประกาศ
4. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3654] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มิ.ย. 61 - 25 มิ.ย. 61  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
6. นักวิชาการอุดมศึกษา สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พ.ค. 61 - 22 มิ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61  
 
--  
8. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ -] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พ.ค. 61 - 22 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศ 
9. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3516] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 เม.ย. 61 - 11 พ.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 01 รับนักศึกษาใหม่] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 02 วิเทศสัมพันธ์] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 03 ทะเบียนและประมวลผล] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ   
13. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 04 บัณฑิตศึกษา] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61  
 
--ประกาศประกาศ
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1032] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 61 - 20 เม.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 มี.ค. 61 - 20 เม.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 61 - 18 เม.ย. 61  
 
--ประกาศ 
18. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 3519] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.พ. 61 - 15 เม.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 256] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 61 - 13 เม.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
1234567