ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ 142] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 มี.ค. 64 - 05 เม.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
2. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มี.ค. 64 - 08 เม.ย. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3847 และ 3848 ] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 มี.ค. 64 - 30 เม.ย. 64  
 
-   
4. นิติกร [ต.เลขที่ 0485>>เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564<<] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานกฎหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 มี.ค. 64 - 22 มี.ค. 64  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3841] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มี.ค. 64 - 31 มี.ค. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3846] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มี.ค. 64 - 19 มี.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2014] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มี.ค. 64 - 15 มี.ค. 64  
 
-   
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3843] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. 64 - 15 มี.ค. 64  
 
-   
9. ผู้ช่วยนักวิจัย [ต.เลขที่ ผู้ช่วยนักวิจัย] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.พ. 64 - 28 ก.พ. 64  
 
--ประกาศ 
10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. 64 - 11 ก.พ. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
11. พนักงานขับรถยนต์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ม.ค. 64 - 26 ก.พ. 64  
 
-   
12. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 402] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ธ.ค. 63 - 22 ก.พ. 64  
 
ประกาศ-ประกาศ 
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3878] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. 64 - 19 เม.ย. 64  
 
-   
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1115] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ธ.ค. 63 - 19 ก.พ. 64  
 
--  
15. ครู [ต.เลขที่ -] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พ.ย. 63 - 15 มี.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. ครู คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พ.ย. 63 - 15 มี.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1935,3752] คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 พ.ย. 63 - 12 มี.ค. 64  
 
-   
18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ธ.ค. 63 - 15 ม.ค. 64  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
20. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 0112] วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ม.ค. 64 - 31 ม.ค. 64  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
12345678910...