ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0962] คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60  
 
 -  
2. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 006] สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0335] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
4. ช่างเทคนิค สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 256] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2942] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
--  
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
--  
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1609] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60  
 
--ประกาศประกาศ
9. ช่างเทคนิค [ต.เลขที่ 057] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 ต.ค. 60 - 27 ต.ค. 60  
 
 -  
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ต.ค. 60 - 19 ต.ค. 60  
 
 -  
11. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104 >>เลื่อนประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นวันที่ 3 พ.ย.60<<] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 0436] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ก.ย. 60 - 06 ต.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
13. นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 60 - 20 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 304] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ส.ค. 60 - 15 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 123] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 212] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0748] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ส.ค. 60 - 04 ก.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3483] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ส.ค. 60 - 24 ส.ค. 60  
 
ประกาศ- ประกาศ
19. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 169] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ค. 60 - 04 ส.ค. 60  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
20. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ค. 60 - 27 ก.ค. 60  
 
--  
12345