ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มี.ค. 66 - 24 มี.ค. 66  
 
-   
2. ช่างเทคนิค [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 697] คณะศิลปศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 ม.ค. 66 - 08 ก.พ. 66  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
4. ช่างฝีมือสนาม [ต.เลขที่ 173] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. 66 - 06 ก.พ. 66  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
5. ช่างไฟฟ้า [ต.เลขที่ 172] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. 66 - 06 ก.พ. 66  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. ช่างเทคนิค [ต.เลขที่ 171] สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ม.ค. 66 - 06 ก.พ. 66  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ม.ค. 66 - 29 ม.ค. 66  
 
--ประกาศประกาศ
8. พนักงานห้องปฏิบัติการ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ม.ค. 66 - 24 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ธ.ค. 65 - 18 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ธ.ค. 65 - 03 ม.ค. 66  
 
ประกาศ ประกาศ 
11. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ธ.ค. 65 - 03 ธ.ค. 66  
 
 -  
12. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ธ.ค. 65 - -  
 
 -  
13. เภสัชกร [ต.เลขที่ 3959] คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
14. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3956] คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
15. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4312] คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ธ.ค. 65 - 09 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3953] คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 พ.ย. 65 - 06 ม.ค. 66  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
18. นักวิชาการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ธ.ค. 65 - 06 ม.ค. 66  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิเทศสัมพันธ์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ธ.ค. 65 - 23 ม.ค. 66  
 
--ประกาศประกาศ
20. ช่างไฟฟ้า [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ธ.ค. 65 - 13 ม.ค. 65  
 
    
12345678910...