ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 เม.ย. 61 - 31 พ.ค. 61  
 
--  
2. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 01 รับนักศึกษาใหม่] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 02 วิเทศสัมพันธ์] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
4. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 03 ทะเบียนและประมวลผล] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ   
5. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 04 บัณฑิตศึกษา] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 เม.ย. 61 - 04 พ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เม.ย. 61 - 30 เม.ย. 61  
 
--ประกาศประกาศ
7. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 มี.ค. 61 - 18 เม.ย. 61  
 
--ประกาศ 
8. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 3519] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 61 - 16 เม.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 104] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.พ. 61 - 15 เม.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 256] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 61 - 13 เม.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 มี.ค. 60 - 30 มี.ค. 61  
 
--  
12. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 181] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มี.ค. 61 - 23 มี.ค. 61  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
13. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 167] สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 มี.ค. 61 - 20 มี.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ก.พ. 61 - 15 มี.ค. 61  
 
 -  
15. ช่างเทคนิค คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61  
 
    
16. นักวิชาการพัสดุ [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61  
 
ประกาศ-  
17. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 115] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ม.ค. 61 - 09 ก.พ. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เม.ย. 60 - 31 ม.ค. 61  
 
--  
19. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 181] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61  
 
-ประกาศประกาศ 
20. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 183] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
1234567