ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ 142] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6301] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62  
 
--ประกาศ 
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ม.ค. 62 - 20 ก.ย. 62  
 
--ประกาศ 
4. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ 027] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
6. ช่างเทคนิค [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-  
7. วิศวกร [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-  
8. นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 16 ส.ค. 62  
 
ประกาศ-  
9. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
10. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1609] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ธ.ค. 60 - 30 ก.ค. 62  
 
--  
11. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 62 - 19 ก.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12. นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 16 ก.ค. 62  
 
ประกาศ-  
13. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 0031] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิ.ย. 62 - 12 ก.ค. 62  
 
ประกาศประกาศ  
14. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศ 
15. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  
 
    
16. วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 206] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พ.ค. 62 - 07 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. นิติกร สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3722] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12345678910...