ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ต.ค. 61 - 21 ธ.ค. 61  
 
--  
2. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 61 - 11 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
4. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 218] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 พ.ย. 61 - 03 ธ.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 พ.ย. 61 - 30 พ.ย. 61  
 
 -  
6. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61  
 
--  
7. วิศวกรโยธา [ต.เลขที่ 0450] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 61 - 22 พ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
8. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3515] สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ต.ค. 61 - 02 พ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 606] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61  
 
ประกาศ-ประกาศ 
10. ช่างเขียนแบบ [ต.เลขที่ 155] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 08 ต.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3382] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 174] สำนักงานอธิการบดี กองกิจการนักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ย. 61 - 28 ก.ย. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 ส.ค. 61 - 10 ก.ย. 61  
 
--  
14. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 402] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 31 ส.ค. 61  
 
 -  
15. วิศวกร [ต.เลขที่ 263] สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ส.ค. 61 - 30 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2218] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ส.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 พ.ค. 61 - 15 ส.ค. 61  
 
--  
18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3655] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ค. 61 - 10 ส.ค. 61  
 
ประกาศ  ประกาศ
12345678