ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
ส่วนงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ทันตแพทย์ [ต.เลขที่ 3779] คณะทันตแพทยศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พ.ย. 65 - 30 พ.ย. 65  
 
-   
2. พนักงานขับรถยนต์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 ต.ค. 65 - 14 พ.ย. 65  
 
-   
3. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
4. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ -] คณะวิทยาศาสตร์ (8 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4237, 4238, 4239] สถาบันฮาลาล สำนักงานบริหารสถาบัน (3 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
6. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0066] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.ย. 65 - 10 ต.ค. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
7. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3931] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.ย. 65 - 29 ก.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
8. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3847 และ 3848] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.ย. 65 - 31 ต.ค. 65  
 
-   
9. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ 4210] คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการสัตว์ทดลอง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 ก.ค. 65 - 05 ต.ค. 65  
 
    
10. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4209] คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 16 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 4286,4287] คณะรัฐศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.ย. 65 - 30 ก.ย. 65  
 
    
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4279] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ย. 65 - 06 ต.ค. 65  
 
ประกาศ  ประกาศ
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 4276] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานบริหารคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ก.ย. 65 - 06 ต.ค. 65  
 
ประกาศ  ประกาศ
14. นักประชาสัมพันธ์ [ต.เลขที่ 0333 (Social Media Specialist)] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
15. นักประชาสัมพันธ์ [ต.เลขที่ 0332 (Content Creative)] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักประชาสัมพันธ์ [ต.เลขที่ 0331 (Mass Media Communication)] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 0335] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา [ต.เลขที่ 0334 (Mass Media Communication)] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 06 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. ช่างเทคนิค สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่ายบริการสารสนเทศ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 ก.ย. 65 - 15 ก.ย. 65  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3728] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ส.ค. 65 - 13 ก.ย. 65  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
12345678910...