ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 607 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป (วุฒิปริญญาตรีทางด้านการกีฬา)] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 เม.ย. 62 - 30 เม.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
2. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มี.ค. 62 - 30 เม.ย. 62  
 
--  
3. วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 มี.ค. 62 - 05 เม.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
4. อาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มี.ค. 62 - 31 มี.ค. 62  
 
--  
5. วิศวกรโยธา [ต.เลขที่ 0450] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ก.พ. 62 - 25 มี.ค. 62  
 
 -  
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3722] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62  
 
ประกาศประกาศ ประกาศ
7. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ วุฒิปริญญาตรีทางด้านประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ/วาริชศาสตร์] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ก.พ. 62 - 07 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-  
8. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 273] สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 274] สำนักงานอธิการบดี กองบริการการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
10. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ต.เลขที่ 155] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1008] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี หน่วยคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ  ประกาศ
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ- ประกาศ
14. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3721] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62  
 
ประกาศ  ประกาศ
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 ม.ค. 62 - 01 มี.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. ช่างเทคนิค สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ม.ค. 62 - 28 ก.พ. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6406] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ม.ค. 62 - 25 ก.พ. 62  
 
ประกาศ-ประกาศ 
18. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3666] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 04 ก.พ. 62 - 22 ก.พ. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 605,607] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์กีฬาและนันทนาการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 ม.ค. 62 - 20 ก.พ. 62  
 
ประกาศ-ประกาศ 
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2939] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 ม.ค. 62 - 18 ก.พ. 62  
 
--  
12345678910...