ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. เจ้าหน้าที่การตลาด อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 63 - 10 ก.ค. 63  
 
--ประกาศประกาศ
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 63 - 10 ก.ค. 63  
 
--ประกาศประกาศ
3. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 มิ.ย. 63 - 10 ก.ค. 63  
 
--ประกาศประกาศ
4. อาจารย์ [ต.เลขที่ Vet-051] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 484 และ 486] คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมคลีนิก (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63  
 
    
6. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 3669] คณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 พ.ค. 63 - 22 มิ.ย. 63  
 
    
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ -] สำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายโครงการพิเศษ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 63  
 
--ประกาศประกาศ
8. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี [ต.เลขที่ -] สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 63 - 16 มิ.ย. 63  
 
--ประกาศประกาศ
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 เม.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63  
 
-   
10. นักวิทยาศาสตร์ [ต.เลขที่ 0748] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พ.ค. 63 - 08 มิ.ย. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 6301] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 มี.ค. 63 - 08 มิ.ย. 63  
 
--  
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3800] คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 483] คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63  
 
    
14. วิศวกร [ต.เลขที่ 0000] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 18 พ.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ Vet-003] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 15 พ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ Vet-036] คณะสัตวแพทยศาสตร์ สำนักงานคณะ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 15 พ.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 2672 ] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. สัตวแพทย์ [ต.เลขที่ Vet-058] คณะสัตวแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2216] คณะเทคนิคการแพทย์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63  
 
-ประกาศประกาศประกาศ
20. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน [ต.เลขที่ 1035,1048] สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มี.ค. 63 - 20 เม.ย. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
12345678910...