ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 19 ก.พ. 61 - 15 มี.ค. 61  
 
 -  
2. ช่างเทคนิค คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ก.พ. 61 - 28 ก.พ. 61  
 
    
3. นักวิชาการพัสดุ [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 ม.ค. 61 - 28 ก.พ. 61  
 
ประกาศ-  
4. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 115] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 30 ม.ค. 61 - 09 ก.พ. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 เม.ย. 60 - 31 ม.ค. 61  
 
--  
6. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 181] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61  
 
-ประกาศประกาศ 
7. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 183] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 09 ม.ค. 61 - 19 ม.ค. 61  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
8. นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
9. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 05 ม.ค. 61 - 12 ม.ค. 61  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
10. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร [ต.เลขที่ 103] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ธ.ค. 60 - 29 ธ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการศึกษา สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 18 ธ.ค. 60 - 22 ธ.ค. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0962] คณะวิทยาการจัดการ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 17 พ.ย. 60 - 04 ธ.ค. 60  
 
 -  
13. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 006] สำนักงานอธิการบดี กองทะเบียนและประมวลผล (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 21 พ.ย. 60 - 30 พ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
14. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 0335] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานประกันคุณภาพ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 พ.ย. 60 - 24 พ.ย. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
15. ช่างเทคนิค สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 02 พ.ย. 60 - 17 พ.ย. 60  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 3348] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 12 ต.ค. 60 - 08 พ.ย. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [ต.เลขที่ 256] สำนักงานอธิการบดี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 20 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
18. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2942] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 25 ก.ย. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
--  
19. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2940,2941] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 60 - 31 ต.ค. 60  
 
--  
20. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1609] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 03 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60  
 
--ประกาศประกาศ
123456