ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. ช่างเทคนิค [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-  
2. วิศวกร [ต.เลขที่ -] ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 07 ส.ค. 62 - 06 ก.ย. 62  
 
ประกาศ-  
3. นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 16 ส.ค. 62  
 
ประกาศ-  
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 ก.ค. 62 - 15 ส.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
5. นายช่างอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานอธิการบดี หอประวัติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 28 พ.ค. 62 - 19 ก.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
6. นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายบริการเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 16 ก.ค. 62  
 
ประกาศ-  
7. นักวิชาการเงินและบัญชี [ต.เลขที่ 0031] สำนักงานอธิการบดี กองคลัง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 26 มิ.ย. 62 - 12 ก.ค. 62  
 
ประกาศประกาศ  
8. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศ 
9. นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62  
 
    
10. วิศวกร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 เม.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
11. นักวิชาการศึกษา [ต.เลขที่ 206] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 พ.ค. 62 - 07 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12. นิติกร สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 23 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
13. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ต.เลขที่ 3722] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
14. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1024] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
15. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3481, 3720] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (2 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
16. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3719] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
17. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3746] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
18. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี สถานีวิทยุกระจายเสียง ม.อ. ปัตตานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 62 - 30 พ.ค. 62  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3665] สำนักงานอธิการบดี กองกลาง (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 08 พ.ค. 62 - 24 พ.ค. 62  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. อาจารย์ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 11 เม.ย. 62 - 15 พ.ค. 62  
 
ประกาศ- ประกาศ
12345678910...