ข่าวสมัครงานย้อนหลัง

ค้นหาภายในวิทยาเขต :
คณะ/หน่วยงาน :
 
ตำแหน่ง :  
 
ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัครผู้มีสิทธิ์
สอบข้อเขียน
ผู้มีสิทธิ์
สอบปฏิบัติ
ผู้มีสิทธิ์
สอบสัมภาษณ์
ประกาศ
ผู้สอบผ่าน
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63  
 
    
2. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1039] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 27 เม.ย. 63 - 31 ส.ค. 63  
 
    
3. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1036] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 15 ส.ค. 63  
 
    
4. อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 15 ส.ค. 63  
 
    
5. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1271] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 13 ก.ค. 63 - 13 ส.ค. 63  
 
-   
6. นักตรวจสอบภายใน [ต.เลขที่ 1351] สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 22 ก.ค. 63 - 06 ส.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
7. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3906] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
8. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 505] คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศ 
9. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2693] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
    
10. ครู คณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
ประกาศประกาศประกาศประกาศ
11. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3374] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
-   
12. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3375] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 01 มิ.ย. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
-   
13. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3747] คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 15 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
    
14. อาจารย์ [ต.เลขที่ 1625] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 14 พ.ค. 63 - 31 ก.ค. 63  
 
    
15. อาจารย์ [ต.เลขที่ 3019] คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 31 มี.ค. 63 - 30 ก.ค. 63  
 
    
16. วิศวกร [ต.เลขที่ 11111] สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 10 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
17. อาจารย์ [ต.เลขที่ 2961] คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 29 มิ.ย. 63 - 24 ก.ค. 63  
 
-   
18. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 3866] สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขานุการ (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 63 - 24 ก.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
19. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1333] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 63 - 10 ก.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
20. นักวิชาการอุดมศึกษา [ต.เลขที่ 1334] สำนักงานอธิการบดี สำนักงานอธิการบดี (สำนักงานสภามหาวิทยาลัย) (1 อัตรา )  
   วันที่เปิดรับสมัคร : 24 มิ.ย. 63 - 10 ก.ค. 63  
 
ประกาศ-ประกาศประกาศ
12345678910...